twitter
linkedin


Polityka Różnorodności


Celem wdrożenia Polityki Różnorodności w spółce KGL jest budowanie świadomości i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodności, która prowadzi do zwiększenia efektywności pracy i przeciwdziała dyskryminacji w jakiejkolwiek formie.

Mając na uwadze przyjęcie przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, w odniesieniu do Zasady 2.1, Zarząd spółki KGL S.A. wprowadził Politykę Różnorodności w odniesieniu do władz członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Wskaźnik równości wynagrodzeń GPGR (Gender Pay Gap Ratio) za rok 2020

Ogólny wskaźnik równości wynagrodzeń dla wszystkich pracowników spółki KGL S.A. za 2020 rok wynosi 16%*

*wskaźnik prezentuje wartość dla grup zaszeregowania różnorodnych płciowo, z obliczenia wskaźnika wyłączono homogeniczne płciowo grupy zaszeregowania

Dla KGL S.A. równość wynagrodzeń jest jednym z decydujących czynników w budowie sprawiedliwego systemu płac. Doprowadzenie do równości wynagrodzeń wg zasady porównywalnej płacy za porównywalną pracę wymaga ze strony spółki analizy historycznych decyzji i uwarunkowań oraz opracowania zmian niwelujących te różnice. Na dzień sporządzenia raportu, spółka zaplanowała i rozpoczęła wdrażanie prac w dwóch obszarach:

  1. II kwartał 2021 r. – przeprowadzenie programu pilotażowego mającego na celu przysposobienie do pracy na stanowisku Operatora Maszyn kobiet pracujących dotychczas na stanowisku Pracownik Produkcji – Pakowacz. Dotychczasowa organizacja pracy budziła obawy o przekroczenie dopuszczalnych norm dźwigania, ze względu na to, że stanowisko Operatora Maszyn wiązało nie tylko z procesem pracy umysłowej (tj. ustawienie maszyny), ale uwzględniało również pracę fizyczną. Pilotaż miał na celu opracowanie zmian organizacyjnych umożliwiających wykonywanie pracy Operatora Maszyn, bez przekraczania norm dźwigania dopuszczalnych dla kobiet.
  2. Dostosowanie stanowiska do pracy kobiet ma znaczenie ze względu na wyższą wartość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku Operatora Maszyn.
  3. IV kwartał 2021 r. - przeprowadzona zostanie analiza najwyższych wynagrodzeń w spółce (dla stanowisk kierowniczych) oraz analiza różnic wynagrodzeń mężczyzn i kobiet na tych stanowiskach. Celem analizy jest zaplanowanie zmian mających wykluczyć różnice wynagrodzeń ze względu na płeć na stanowiskach decyzyjnych.

Polityka Różnorodności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Korporacja KGL S.A.